پاسخگوي محترم، با سلام 

پرسش‌نامه‌ي حاضر مربوط به يك تحقيق علمي در خصوص وضعیت استعدادهای برتر است. از شما به عنوان یکی از افرادی که در طی این سال‌ها با بنیاد نخبگان در تعامل بوده‌اید، تقاضا داریم در تکمیل این پرسشنامه و در نتیجه آگاهی از پتانسیل‌ها و مسایل موجود، ما را یاری نمایید. قابل ذکر است که پاسخ‌ها به صورت جمعي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و رویکرد پژوهشگران دستیابی به مجموعه ویژگی‌های جمعی در ارتباط با بنیاد است. مطمئن باشيد كه پاسخ‌هاي شما نزد ما محرمانه خواهد ماند.